TON 44: THE FIRST VULCANO

The same evening, five of us are sitting on the edge of the volcano, looking out over a bright blue and a sea green lake. According to a Portuguese legend, these are the two colours of the eyes of lovers who could not have each other. Far below us, at the bottom of the volcano, ‘Atlantis, the concert for the Earth’ takes place. Thousands of people are coming together for a moment of music and reflection, and a message for humanity. Are we going to continue on our chosen path and end up like Atlantis, or will we turn the tide and wake up?

The volcano we are sitting on is called Cete Cidades, or Seven Cities or Seven Kingdoms. It reminds me of Atlantis. In some stories, the continent breaks up into seven kingdoms, which then fight each other. In mythology, Atlas has seven daughters, the Pleiades. Solon, who travelled to Egypt and told Plato the story of Atlantis, was one of the seven Greek wise men. In the time of Columbus, many searched for the Seven Cities of Antilles. Could it be that the name ‘Cete Cidades’ is a reference to ancient Atlantis? Or are they simply the seven towns that surround the volcano?

The entire archipelago of the Azores consists of volcanoes. We are on the edge of two tectonic plates, the North American plate and the Eurasian plate. To the south lies a third plate: the African plate. The separation between the three plates is called ‘The Mid Atlantic Ridge’, and it forms the volcanic underground of the Azores.

The island we are on, Sao Miquel, has three volcanoes in a row: Cete Cidades (seven cities), Fogos (fire) and Furnas (cooker). We get the idea that we have to visit all three volcanoes. The next morning, when we draw three tarot cards for them, we get the following reading:

  • At the first volcano, we draw the card of the Sun. It symbolises the high culture of Atlantis, the original connection between man and nature, the inner radiant child.
  • The second volcano, Fogos, and also the highest, is represented by the ‘Queen of Swords’ card. The card shows a weary queen removing the mask of an old man. As if the power of the woman is shaking off the old patriarchy and showing her true face. It is time to put aside the old toxic masculinity.
  • Then the third card appears, for Furnas, the third volcano: the ‘Prince of Disks’. This prince sits naked on a chariot pulled by a reddish-brown bull. The image shows the new, grounded masculine energy, which is connected to nature, in touch with the feminine and therefore fertile.

I have been using the tarot for over 30 years. Sometimes such systems of interpretation give a little push in the right direction. They bring you into contact with the sometimes difficult to grasp deeper layer of the subconscious. I Ching, astrology, Tarot, runes, dream-reading, channelling… All ancient methods to interpret the incomprehensible, indicators for the soul, symbols that our mind cannot reach. How can a randomly drawn Tarot card give insight into the reality around us? It can only do so if we silence our rational minds for a moment and embrace the Mystery. The Not Knowing. The Great Unknown, or God. Listening to the silence. To the subtle hints of the Universe. And as soon as you do, a world opens up. Magical coincidences take place. The outer world coincides with the inner world. The whole universe becomes a mirror for our psyche. Everything is connected to everything else.

However, there is a danger that we go crazy in this psychic palace of mirrors. That we can no longer distinguish reality from our inner turmoil. That we get lost in the caverns and corridors of the fourth dimension, and can no longer accept or trust reality – the third dimension – nor can we move on to the fifth dimension; the dimension of the heart. Everything is connected with everything’ then becomes a spiritual psychosis, a fear and enemy thinking, because if we are the hero of our own story, who is the villain?

It is the trap of the world of conspiracy theories, in which we project our inner struggle outwards onto the people and the world around us. If there is a Great Plan, then there must be villains who have thought it all up, because the world is not going so well. We fall back into a childish good-bad thinking, Little Red Riding Hood and the Bad Wolf, Peter Pan and Captain Hook, Cinderella and the Evil Stepmother, innocent children and the evil elites. Our inner struggle is seen far and wide around us.

It is the ‘Daat’ of Kabbalah; the black hole of madness, the danger of psychosis that every spiritual seeker encounters on his or her path. The so-called evil persuades you to come to its side, to seduce you to be the hero, and to fight against the bad guys.

How difficult to deny neither the inner world and one’s own feelings, nor the worldly reality. To become Master of Two Worlds. How difficult to face the reality that we are all human beings walking the same path: from unconscious to conscious, from pain and suppression to liberation and enlightenment. No one is our enemy in that process. In fact, the whole universe is conspiring to give us the lessons we need. Every beautiful or painful realisation helps us to wake up, gain insight into ourselves and have the courage to connect the inner world with the outer world. Not out of lamentation or victimhood, but by taking our soul’s task seriously and contributing in a mature and powerful way to the world we live in.

Following the maps and our intuition, we decide to go to the second volcano: Fogos. The fire. At the foot of the volcano lies the former capital of the Azores, Vila Franco di Campo. But an earthquake in 1522 wiped the town and all its inhabitants off the map. 5000 people lost their lives.

  • TO BE CONTINUED –

Ton 44: DE EERSTE VULKAAN

Dezelfde avond zitten we met zijn vijven op de rand van de vulkaan, uitkijkend over een knalblauw en een zeegroen meer. Volgens een Portugese legende zijn het de twee kleuren van de ogen van geliefden die elkaar niet konden krijgen. Ver beneden ons, op de bodem van de vulkaan vindt ‘Atlantis, het concert voor de aarde’ plaats. Duizenden mensen komen samen voor een moment van muziek en bezinning, en een boodschap voor de mensheid. Gaan we door op de ingeslagen weg om te eindigen als Atlantis, of keren we het tij en worden we wakker?

De vulkaan waarop we zitten heet Cete Cidades, oftewel zeven steden of zeven koninkrijken. Het doet me denken aan Atlantis. In sommige verhalen valt het continent uiteen in zeven koninkrijken, die elkaar vervolgens bekampen. In de mythologie krijgt Atlas zeven dochters, de Pleiaden. Solon, die naar Egypte reisde en het verhaal van Atlantis aan Plato vertelde, was een van de zeven Griekse Wijzen. In de tijd van Columbus zochten velen naar de Zeven steden van Antillia. Zou het kunnen dat de naam ‘Cete Cidades’ een verwijzing is naar het oude Atlantis? Of zijn het gewoon de zeven stadjes die om de vulkaan heen liggen?

Het hele eilandenrijk van de Azoren bestaat uit vulkanen. We bevinden ons op de rand van twee tectonische platen, de Noord Amerikaanse plaat, en de Eurazische plaat. Zuidelijker ligt nog een derde plaat: de Afrikaanse plaat. De scheiding tussen de drie platen heet ‘The Mid Atlantic Ridge’, en vormt de vulkanische ondergrond van de Azoren.

Het eiland waarop we ons bevinden, Sao Miquel, heeft drie vulkanen op een rij: Cete Cidades (zeven steden), Fogos (vuur) en Furnas (fornuis). We krijgen het idee dat we alle drie de vulkanen moeten bezoeken. Als we er de volgende ochtend drie tarotkaarten voor trekken, krijgen we de volgende legging:

  • Bij de eerste vulkaan trekken we de kaart van de Zon. Het symboliseert de hoge cultuur van Atlantis, de oorspronkelijke verbinding tussen mens en natuur, het innerlijke stralende kind.
  • De tweede vulkaan, Fogos, en tevens de hoogste, wordt voorgesteld door de kaart ‘Koningin van Zwaarden.’ Op de kaart staat een vermoeide koningin die het masker van een oude man aflegt. Alsof de kracht van de vrouw het oude patriarchaat afschud en haar ware gezicht laat zien. Het wordt tijd om de oude toxische mannelijkheid opzij te zetten.
  • Daarna verschijnt de derde kaart, voor Furnas, de derde vulkaan: de ‘Prins van Schijven’. Deze prins zit naakt op een strijdwagen die wordt voortgetrokken door een roodbruine stier. Het beeld toont de nieuwe, geaarde mannelijke energie, die verbonden is met de natuur, in verbinding is met het vrouwelijke en daardoor vruchtbaar is.

Ik gebruik de tarot al meer dan 30 jaar. Soms geven dergelijke duidingssystemen net een zetje in de goede richting. Ze brengen je in contact met de soms moeilijke te vatten diepere laag van het onderbewuste. I Ching, astrologie, Tarot, Runen, droomduiding, channeling.. allemaal eeuwenoude methoden om het onbegrijpelijke te duiden, richtingaanwijzers voor de ziel, symbolen waar onze mind niet bij kan. Hoe kan een toevallig getrokken Tarot kaart inzicht geven in de werkelijkheid om ons heen? Dat kan alleen maar als we onze rationele geest even tot zwijgen brengen en het Mysterie omarmen. Het Niet Weten. Het Grote Onbekende, of God. Luisteren naar de stilte. Naar de subtiele hints van het Universum. En zodra je dat doet gaat er een wereld open. Magische toevalligheden vinden plaats. De buitenwereld valt samen met de binnenwereld. Het hele universum wordt een spiegel voor onze psyche. Alles hangt met alles samen.

Het gevaar bestaat echter dat we gek worden in dit psychische spiegelpaleis. Dat we de realiteit niet meer kunnen onderscheiden van onze innerlijke roerselen. Dat we verdwalen in de krochten en gangen van de vierde dimensie, en noch de realiteit – de derde dimensie – meer accepteren of vertrouwen, maar ook niet verder kunnen evolueren naar de vijfde dimensie; de dimensie van het hart. ‘Alles hangt met alles samen’ wordt dan een spirituele psychose, een angst- en vijanddenken, want als wij de held zijn van ons eigen verhaal, wie is dan de schurk?

Het is de valkuil van de wereld van de complottheorieën, waarin we onze innerlijke strijd naar buiten projecteren op de mensen en de wereld om ons heen. ‘Als er een Groot Plan is, dan moeten er wel schurken zijn die dit allemaal bedacht hebben, want zo goed gaat het niet in de wereld.’ We vallen terug in een kinderlijk goed-slecht denken, Roodkapje en de Boze Wolf, Peter Pan en kapitein Haak, Assepoester en de Boze Stiefmoeder, onschuldige kinderen en de boze elites. Onze innerlijke strijd zien we veruiterlijkt om ons heen.

Het is de ‘Daat’ van de Kabbala; het zwarte gat van gekte, het gevaar van de psychose die iedere spirituele zoeker op zijn of haar pad tegenkomt. Het zogenaamde kwaad haalt je alsnog over om aan zijn kant te komen, je te verleiden om de held te zijn, en te strijden tegen de slechterikken.

Hoe moeilijk om noch de innerlijke wereld en eigen gevoelens te ontkennen, noch de wereldse realiteit te ontkennen. Om Meester van Twee Werelden te worden. Hoe lastig om de realiteit onder ogen te zien dat we allemaal mensen zijn die dezelfde weg afleggen: van onbewust naar bewust, van pijn en onderdrukking naar bevrijding en verlichting. Niemand is in dat proces onze vijand. Sterker nog: het hele universum spant samen om ons de lessen te geven die we nodig hebben. Iedere mooie hetzij pijnlijke realisatie helpt ons om wakker te worden, inzicht te verkrijgen in onszelf en de moed te hebben om de binnenwereld te verbinden met de buitenwereld. Niet uit beklag of slachtofferschap, maar door onze zielentaak serieus te nemen en op een volwassen en krachtige manier bij te dragen aan de wereld waarin we leven.

De kaarten en onze intuïtie volgend, besluiten we om naar de tweede vulkaan te gaan: Fogos. Het vuur. Aan de voet van de vulkaan ligt de voormalige hoofdstad van de Azoren Vila Franco di Campo. Maar door een aardbeving in 1522 werd het stadje met al haar bewoners van de kaart geveegd. 5000 mensen lieten het leven.

  • WORDT VERVOLGD –