TON 37: THE BLACK MADONNA

When Anne and I leave Belgium we decide to take the westernmost route along the Atlantic Ocean. The first day we arrive at Le Havre, a port city on the Breton coast. “Go slow,” is a motto a friend once gave us, “and invite everything and everyone on your journey. Nothing is a coincidence. Everything is in divine order.’ We sleep the first night in the ‘Nomad hotel’: Just the way we feel: Modern nomads, laptop always at hand, working and traveling, going from place to place.

When we look at the map of France before our journey to the south, Mont St. Michel, one of the most famous holy places in France, catches my eye. It’s been on my bucket list for years, but I’ve never been there.
This power spot is located on the Michaels Line, a dead straight line that starts at the southernmost tip of Ireland: Skellig Michael. The ley line then continues via St Michael’s Mount in the UK, Mont Saint Michel in France to Italy: la Sacra di San Michele in Piemonte and Monte San’t Angelo in Puglia. The Michaels line then continues through Monastero di San Michele and through Delphi in Greeceand ends at Mount Carmel in Israel, the site of the Essenes. The line connects all the power spots of the Archangel Michael.

When we arrive at the magical island a day later, we first decide to drink coffee in a hotel on the beach. It is still early and Mont St. Michel is covered in fog. It feels somewhat surreal, as if we are looking at a painting by Magritte. A long walkway connects the impressive island to the mainland.
Rule number one with a power spot: Never go straight for it. Take your time, walk around it, or wait before being allowed to continue. The magic never reveals itself on command or when you are in a rush.

Surprisingly, when we tune into the spot, I don’t hear the voice of Saint Michael, but the voice of a woman. This is what she says:

“I am the goddess of the sea, of the ocean. I come from deep beneath the surface, the deep unconscious that resonates within many of you. It is this deep power that determines the fate of humanity. It is not on the surface that you will find this information. Many people will go to this mountain and only look at the outside, the church, the mountain. But the real power lies deep within. That’s the root of this place. It is connected to the power of the ocean, the power of the water.

Now there have always been men and women who have been the hands and instruments of this deep power. You could call them the warriors of the heart, the warriors of the mind, the guardians, the Templars, the light warriors… People who are in touch with this deep soul force and who manifest in their time. Always within a different culture, a different religion, but that’s just the outer circumstance.
It is about using and serving this deep power of the feminine to bring harmony and balance and peace to the world and to reconnect with the soul when people have lost connection.

Also in this time people have lost the connection with Mother Earth, the forces of the ocean. The ocean is the place of new life, of birth, of the reappearance of the goddess. That is a symbol of the re-emergence of life. The life cycle; death and rebirth.
Also in your time things die, because they are at the end of a cycle. They are no longer usable or valid. The patriarchy with its wars and conquests and consumerism is on its last legs. And there must be a new impulse that produces life, fertility and nature. There is a division between the technology of death and the technology of life. The technology of death comes from the mind and the technology of life comes from the heart and the womb.

Your entire journey for the coming year begins here, on Mont Saint-Michel, the place of the warriors. And Saint Michael can be seen as the head of the order of the warrior monks, the light warriors, angels who protect the earth and protect the people.

The highest protection is to bring consciousness, to bring the light of consciousness to Earth. People wake up and become aware of the real situation that is going on. To go beyond the emotions and drama of things happening on the surface – these are the waves on the surface. But to go deeper to the bottom of the ocean and find the pearls hidden there from normal view.
If you go to the island of Mont Saint-Michel, dive deep to find the pearls of wisdom, to find the pearls of renewal, and honor the goddess once worshiped on this sacred mountain. Before the church came and turned it into a monastery, it was a Druidic place associated with the goddess of the ocean. The Stella Maris. The star of the sea.

The ocean is also a reflection of the universe, of the whole cosmos. The cosmic womb. That’s where you came from. That is your origin. And that’s where you go back. You must go through this process of transformation and rebirth to find a new civilization, to create a new civilization.
So be the warriors of the light. Be the warriors of the heart. Collect them in Portugal. Connect to the Atlantic Ocean there. Collect the Templars of the 21st century.”

Later, as we roam the island’s labyrinth of corridors, stairs and halls, we discover the statue of ‘The Black Madonna de la Tombe.’ She is said to be the saint after which the island was named in Celtic times, before the island’s present day was given the name under the influence of the Catholic Church. Bus apparently the channeling is correct: Behind the man stands a woman; behind Saint Michael is the energy of the primeval mother, the Black Madonna, the goddess. If we want to collect the ‘Warriors of the Heart’ it is important that we stay in touch with the primeval mother, just like the Templars swore their oath on the ‘Lady of Bethany’: Mary Magdalene…

  • to be continued –

WARRIORS OF THE HEART
(Portugal, tweede reis)

Deel 3, De Zwarte Madonna

Als Anne en ik België verlaten besluiten we de meest westelijke route langs de Atlatische Oceaan te nemen. We komen de eerste dag uit bij Le Havre, een havenstad aan de Bretonse kust. ‘Go slow,’ is een devies dat iemand ons ooit gaf, ‘and invite everything and everyone on your journey. Nothing is a coincidence. Everything is in divine order.’ Zo slapen we de eerste nacht in het ‘Nomad’ hotel. Precies zoals we ons voelen: Moderne nomaden, laptop altijd bij de hand, werken en reizen, van plek naar plek gaan.

Als we de kaart van Frankrijk bekijken voor onze reis naar het zuiden valt mijn oog op Mont St. Michel, een van de bekendste heilige plekken van Frankrijk. Het staat al jaren op mijn bucketlist, maar ik ben er nog nooit geweest.
Deze krachtplek ligt op de Michaelslijn, een kaarsrechte lijn die begint in het meest zuidelijke puntje van Ierland: Skellig Michael. Daarna gaat de leylijn via St Michael’s Mount in de UK, Mont Saint Michel in Frankrijk door naar Italië: la Sacra di San Michele in Piemonte en Monte San’t Angelo in Puglia. De Michaels lijn loopt dan verder via Monastero di San Michele in Griekenland, via het orakel van Delphi en eindigt op Mount Carmel in Israel, de plek van de Essenen. De lijn verbindt allemaal krachtplekken van de aartsengel Michael.

Als we een dag later bij het magische eiland van Sint Michael aankomen besluiten we eerst koffie te gaan drinken in een hotel aan het strand. Het is nog vroeg en Mont St. Michel ligt in de mist. Het doet enigszins surrealistisch aan, alsof we naar een schilderij van Magritte zitten te kijken. Een lange loopbrug verbindt het indrukwekkende eiland met het vasteland.
Regel één bij een krachtplek: Ga er nooit direct op af. Neem de tijd, loop eromheen of wacht voordat je toestemming krijgt om verder te gaan. Het magische openbaart zich nooit op commando of als je gehaast bent.

Als we samen afstemmen op de plek hoor ik verrassend genoeg niet de stem van Saint Michael, maar de stem van een vrouw. Dit is wat ze zegt:

“Ik ben de godin van de zee, van de oceaan. Ik kom van diep onder de oppervlakte, het diepe onbewuste dat in velen van jullie resoneert. Het is deze diepe kracht die het lot van de mensheid bepaalt. Het is niet aan de oppervlakte dat jullie deze informatie zullen vinden. Veel mensen zullen naar deze berg gaan en alleen naar de buitenkant kijken, de kerk, de berg. Maar de echte kracht zit diep van binnen. Dat is de wortel van deze plek. Het is verbonden met de kracht van de oceaan, de kracht van het water.

Nu zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die de handen en de instrumenten waren van deze diepe macht. Je zou ze de krijgers van het hart kunnen noemen, de krijgers van de geest, de bewakers, de Tempeliers, de lichtkrijgers… Mensen die in contact staan ​​met deze diepe zielskracht en die in hun tijd manifesteren. Altijd binnen een andere cultuur, een andere religie, maar dat is slechts de uiterlijke omstandigheid.
Het gaat over het gebruiken en dienen van deze diepe kracht van het vrouwelijke om harmonie en balans en vrede in de wereld te brengen en om opnieuw verbinding te maken met de ziel, wanneer mensen de verbinding zijn kwijtgeraakt.

Ook in deze tijd hebben mensen de verbinding met Moeder Aarde en de krachten van de oceaan, verloren. De oceaan is de plaats van nieuw leven, van geboorte, van het opnieuw verschijnen van de godin. Dat is een symbool van de hernieuwde opkomst van het leven. De levenscyclus; dood en wedergeboorte.
Ook in jullie tijd gaan dingen dood, omdat ze aan het einde van een cyclus zijn. Ze zijn niet meer bruikbaar of geldig. Het patriarchaat met zijn oorlogen en veroveringen en consumentisme loopt op zijn laatste benen. Er moet een nieuwe impuls komen die leven, vruchtbaarheid en natuur voortbrengt. Er is een scheiding tussen de technologie van de dood en de technologie van het leven. De technologie van de dood komt voort uit de geest en de technologie van het leven komt uit het hart en uit de baarmoeder.

Jullie hele reis voor het komende jaar begint hier, op Mont Saint-Michel, de plaats van de krijgers. En Sint-Michiel kan worden gezien als het hoofd van de orde van de krijgermonniken, de lichtstrijders, engelen die de aarde beschermen en de mensen beschermen.

De hoogste bescherming is om bewustzijn te brengen, om het licht van bewustzijn naar de aarde te brengen. Mensen worden wakker en worden zich bewust van de werkelijke situatie die gaande is. Om verder te gaan dan de emoties en het drama van de dingen die aan de oppervlakte gebeuren – dit zijn de golven aan de oppervlakte. Maar om dieper naar de bodem van de oceaan te gaan en de parels te vinden die daar verborgen liggen.
Als je naar het eiland van Mont Saint-Michel gaat, duik dan diep om de parels van wijsheid te vinden, om de parels van vernieuwing te vinden, en eer de godin die eens werd vereerd op deze heilige berg. Voordat de kerk kwam en er een mannenklooster van maakte, was het een druïdische plaats die verbonden was met de godin van de oceaan. De Stella Maris. De Ster van de Zee.

De oceaan is ook een weerspiegeling van het universum, van de hele kosmos. De kosmische baarmoeder. Daar kwamen jullie vandaan. Dat is jullie oorsprong. En daar gaan jullie naar terug. Jullie moeten door dit proces van transformatie en wedergeboorte gaan om een ​​nieuwe beschaving te vinden, om een ​​nieuwe beschaving te stichten.
Dus wees de Strijders van het Licht. Wees de Krijgers van het Hart. Verzamel ze in Portugal. Maak daar verbinding met de Atlantische oceaan. Verzamel de Tempeliers van de 21e eeuw.”

Als we later door het labyrint van gangen, trappen en zalen zwerven van het eiland ontdekken we het beeld van ‘The Black Madonna de la Tombe.’ Ze schijnt de heilige te zijn waarnaar het eiland in Keltische tijden werd genoemd, voordat het eiland zijn huidige benaming kreeg onder invloed van de Katholieke kerk. Bus blijkbaar klopt de channeling: Achter de man staat een vrouw; achter Sint Michael gaat de energie schuil van de oermoeder, de Zwarte Madonna, de godin.
Als we de ‘Warriors of the Heart’ willen verzamelen is het belangrijk dat we in verbinding blijven met de oermoeder, net zoals de Tempeliers hun eed zworen op de ‘Vrouwe van Bethanië’, oftewel Maria Magdalena…

  • wordt vervolgd –